วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ให้ดุลสมการต่อไปนี้แล้วส่งทาง E-mail ครูวรรณะ

แบบทดสอบการดุลสมการ

คำชี้แจง จงดุลสมการต่อไปนี้
1.             Fe(s) + O2(g) " Fe2O3(s)          ( 3 คะแนน )

2.             C2H5OH(aq) + O2(g) " H2O(l) + CO2(g)    ( 3 คะแนน )

      3. CaCO3(s) + HCl(aq) " CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) ( 1 คะแนน )

4.             CH4(g) + O2(g) " CO2(g) + H2O(l)    ( 2 คะแนน ) 

      5. Ca(s) + H2O(l) " Ca(OH)2(aq) + H2(g)   ( 1 คะแนน )

6.             KClO3(s) " 2KCl(s) + O2(g)  ( 3 คะแนน)

      7. HCl(aq) + CaCO3(aq) " CaCl2 (aq) + CO2(g) + H2O(l)   ( 1 คะแนน)

8.             Fe(s) + H2O (l) " Fe3O4(s) + H2(g)  ( 3 คะแนน)

9.             H2SO4(aq) + NaOH(aq) " Na2SO4 (aq) + H2O(l)   ( 2 คะแนน)


1 ความคิดเห็น:

  1. จงดุลสมการต่อไปนี้ แล้วส่งเอาคะแนน

    ตอบลบ