วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ให้ดุลสมการต่อไปนี้แล้วส่งทาง E-mail ครูวรรณะ

แบบทดสอบการดุลสมการ

คำชี้แจง จงดุลสมการต่อไปนี้
1.             Fe(s) + O2(g) " Fe2O3(s)          ( 3 คะแนน )

2.             C2H5OH(aq) + O2(g) " H2O(l) + CO2(g)    ( 3 คะแนน )

      3. CaCO3(s) + HCl(aq) " CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) ( 1 คะแนน )

4.             CH4(g) + O2(g) " CO2(g) + H2O(l)    ( 2 คะแนน ) 

      5. Ca(s) + H2O(l) " Ca(OH)2(aq) + H2(g)   ( 1 คะแนน )

6.             KClO3(s) " 2KCl(s) + O2(g)  ( 3 คะแนน)

      7. HCl(aq) + CaCO3(aq) " CaCl2 (aq) + CO2(g) + H2O(l)   ( 1 คะแนน)

8.             Fe(s) + H2O (l) " Fe3O4(s) + H2(g)  ( 3 คะแนน)

9.             H2SO4(aq) + NaOH(aq) " Na2SO4 (aq) + H2O(l)   ( 2 คะแนน)


วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่อง อาหาร

1. สารอาหารหมายถึง
ก. สารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ข. สารที่ไปบำรุงร่างกาย
ค. สารที่ให้ความร้อนแก่ร่างกาย
ง. สารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นประจำ
2. สารอาหารชนิดใดให้พลังงานความร้อนสูงสุดเมื่อมีปริมาณเท่ากัน
ก. เนื้อสัตว์           ข. น้ำมันพืช
ค. น้ำตาลทราย    ง. น้ำนม
3. ข้อใดไม่ใช่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
ก. กลูโคส- ซูโครส
ข. กาแล็กโตส-กลูโคส
ค. ซูโครส แล็คโทส
ง. กลูโคส ฟรักโทส
4. เหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่าโปรตีนในพืชมีคุณภาพต่ำกว่าโปรตีนในสัตว์
ก. โปรตีนในพืชย่อยยากกว่า
ข. โปรตีนในพืชให้พลังงานน้อยกว่า
ค. โปรตีนในพืชมีปริมาณน้อยกว่า
ง. โปรตีนในพืชมีกรดอมิโนที่จำเป็นน้อยกว่า
5. อาหารในข้อใดเมื่อใส่สารละลายเบเนดิกส์แล้วนำไปต้มให้สารละลายใหม่เป็นสีส้ม
ก. ข้าวสุก              ข. น้ำตาลกลูโคส
ค. แป้งสุก             ง. เนื้อหมู
6. อาหารในข้อใดเมื่อนำไปทดสอบกับไอโอดีนแล้วให้สีเป็นน้ำเงินปนดำ
ก. ไข่ขาว               ข. เนื้อสัตว์
ค. เผือกต้ม            ง. นมสด
7. สารอาหารในข้อ 6 คือสารอาหารพวกใด
ก. โปรตีน             ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. วิตามิน             ง. ไขมัน
8. อาหารในข้อใดมีสารอาหารโปรตีนน้อยที่สุด
ก. ถั่ว                      ข. กุ้ง
ค. เนื้อวัว               ง. ข้าวซ้อมมือ
9. น้ำตาลที่พบในน้ำนมคือน้ำตาลพวกใด
ก. ซูโครส             ข. มอลโทส
ค. แล็กโทส          ง. กลูโคส
10. น้ำตาลที่แพทย์ใช้ฉีดเข้าร่างกายคนไข้ที่หมดกำลังคือน้ำตาลพวกใด
ก. ซูโครส             ข. กลูโคส
ค. กาแล็คโทส      ง. มอลโทส
11. น้ำตาลทรายที่ผู้บริโภคเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยสลายเป็น......
ก. กลูโคส + กลูโคส
ข. กลูโคส + ฟรักโทส
ค. กลูโคส + กาแล็คโทส
ง. ฟรักโทส + ฟรักโทส
12. อาหารประเภทใดโดยทั่วไปที่คนไทยมักไม่ขาด
ก. โปรตีน             ข. เกลือแร่
ค. วิตามิน             ง. คาร์โบไฮเดรต
15. น้ำตาลที่พบน้ำปัสสาวะผู้เป็นโรคเบาหวานส่วนมากจะเป็นน้ำตาลชนิดใด
ก. น้ำตาลกลูโคส ข. น้ำตาลซูโครส
ค. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว   ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
16. พืชชนิดที่มีโปรตีนมาก
ก. ถั่วเหลือง         ข. ข้าวโพด
ค. เผือก                 ง. อ้อย
………..ขอให้โชคดี ...........

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ระบบกำจัดของเสีย

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2
เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย
ใบงานที่ 7  เรื่อง ระบบขับถ่าย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  1. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายได้
                                            2. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอธิบายการทำงานของระบบขับถ่ายได้
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้สมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน
1-3          ไม่ผ่านเกณฑ์
4-6      ผ่านเกณฑ์การประเมิน
7-8          ดี
9-10  ดีเยี่ยม
1. การกำจัดของเสียมี 4 ทางได้แก่ ...............................................................................................
2. ไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้าย .....................ติดอยู่ทาง..........................................................
3. ในวันหนึ่งๆร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณ ......................... ลิตร
4. หากไตอักเสบหรือติดเชื้ออาจมีสารใดมากับปัสสาวะได้  .............................................................
5. ผิวหนังกำจัดของเสียในรูปของ ...........................
6. ปอดกำจัดของเสียในรูป  …………………………..
7. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะคือ ...............................
8. ลำไส้ใหญ่กำจัดของเสียในรูป. .......................................
9. สาเหตุที่ทำให้เกิดท้องผูกได้แก่ ..........................................................................................
    .............................................................................................................................................
 10. ระบบขับถ่ายมีความสำคัญคือ  ............................................................................................
        ............................................................................................................................................

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต


แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
ระบบหมุนเวียนโลหิต
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


1. ฮีโมโกลบิน เป็นสารพวกใด
ส่วนบนของฟอร์ม
ก.  คาร์โบไฮเดรต
ข.  โปรตีน
ค.  ไขมัน
ง.  แร่ธาตุ
ส่วนล่างของฟอร์ม
2. ส่วนประกอบของเลือดในข้อใดมีหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว เมื่อมีการไหลของเลือดออกนอกร่างกาย
ก.  น้ำเลือด
ข.  เกล็ดเลือด
ค.  เม็ดเลือดแดง
ง.  เม็ดเลือดขาว
3. โดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีชีวิตอยู่ในกระแสเลือดได้กี่วัน
ก. 10
ข.  30
ค.  60
ง.  120
4. พลาสมา คืออะไร
ก. ส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลว
ข.  ส่วนประกอบของเลือดที่ทำให้เลือดแข็งตัว
ค.  ส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของแข็ง
ง.  ส่วนประกอบทั้งหมดของเลือด
5. ส่วนประกอบของเลือดส่วนใดทำหน้าที่เหมือนประตูบ้าน
ก.  เม็ดเลือดแดง
ข.  เม็ดเลือดขาว
ค.  พลาสมา
ง.  เกล็ดเลือด
6. บุคคลที่เป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด เป็นเพราะในเลือดขาดส่วนประกอบส่วนใด
ก.  เม็ดเลือดแดง
ข.  เม็ดเลือดขาว
ค.  เกล็ดเลือด
ง.  พลาสมา
7. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงขณะลำเลียงก๊าซไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย
ก.  ฮีโมโกลบิน + ก๊าซออกซิเจน
ข.  ฮีโมโกลบิน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. เม็ดเลือดขาว + เม็ดเลือดแดง
ง.  เม็ดเลือด + ก๊าซออกซิเจน
8. ฮีโมโกลบินมีสมบัติอย่างไร
ก.  รวมกับไนโตรเจนได้สีแดงคล้ำ
ข.  รวมกับออกซิเจนได้สีแดงจัด
ค.  รวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สีดำ
ง.  รวมกับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้สีแดงเข้ม
9. ลิ้นหัวใจและลิ้นในเส้นเลือดมีหน้าที่
ก.  ลำเลียงเลือดไปสู่เซลล์ร่างกาย
ข.  ลำเลียงอาหารไปสู่เซลล์
ค.  ลำเลียงเลือดไป ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
ง.  แยกเลือดดำและเลือดแดงออกจากกันขณะที่ลำเลียง
10.หัวใจห้องที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายคือห้องใด
ก. บนซ้าย
ข. บนขวา
ค. ล่างซ้าย
ง. ล่างขวา


วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แบทดสอบก่อนนเรียนนระบบหมุนเวียนโลหิต

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต
คำชี้แจง  ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย × ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.             หลอดเลือดใดที่มีลิ้นป้องกันเลือดไหลกลับ
ก. หลอดเลือดแดง     
ข. หลอดเลือดดำ
ค. หลอดเลือดฝอย
ง. หลอดเลือดออกจากหัวใจ
2. ลิ้นหัวใจทำหน้าที่อย่างไร
ก. กั้นเลือดมิให้ปนกัน
ข. กั้นห้องขวาออกจากห้องซ้าย
ค. กั้นมิให้เลือดไหลย้อนกลับ
ง. สูบฉีดเลือดไปรอบร่างกาย
3. การเต้นของชีพจรของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก. การหายใจเข้าออก   
ข. การขยับตัวของปอด
ค. การบีบคลายหัวใจ
ง. การขยับของกะบังลม
4. อัตราการเต้นของชีพจรของคนปกติจะมีค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไร
ก. 40 ครั้ง/ นาที          ข. 72 ครั้ง /นาที
ค. 80 ครั้ง /นาที          ง. 100 ครั้ง / นาที
5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้คนมีความดันโลหิตที่แตกต่างกัน
ก. เพศ                           ข. อายุ
ค. อาหาร                      ง. สภาพร่างกาย
6. กระบวนการที่ก๊าซ O2 เข้าทำปฎิกิริยากับสารอาหาร  ทำให้สารอาหารปล่อยพลังงานออกมาเรียกกระบวนการนี้ว่า.....
ก. กระบวนการหายใจ
ข. กระบวนการขับถ่าย
ค. กระบวนการลำเลียงอาหาร
ง. กระบวนการคายน้ำ
7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง
ก. ลักษณะกลมแบน ตรงกลางเว้าเข้า
ข.ไม่มีนิวเคลียส
ค. ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
ง. มีอายุประมาณ 100 120 วัน
8. ผลการหายใจนอกจากได้พลังงานแล้วยังได้อะไรอีก
ก. H2O                           ข. CO2
ค. H2O และ CO2        ง. H2O และ O2
9. การที่แพทย์วัดชีพจรคนไข้ คือการวัดอะไร
ก. อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ
ข. อัตราการเต้นของหัวใจ
ค. ขนาดของหลอดเลือดแดง
ง. อัตราการเต้นของหัวใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ
10. ส่วนใดของเลือดที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็วขณะมีบาดแผล
ก. เม็ดเลือดแดง
ข. เม็ดเลือดขาว
ค. น้ำเลือด
ง. เกล็ดเลือด
11. อวัยวะที่ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ คืออะไร
ก. กระดูกอ่อน
ข. ตับและม้าม
ค. หัวใจและปอด
ง. ต่อมน้ำเหลือง
12. หมู่เลือดใดที่ไม่มีแอนติเจนอยู่เลย
ก. A                               ข. B
ค. O                               ง. AB
13. ขณะที่หายใจเข้า อวัยวะต่างๆมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. กะบังลมเลื่อนขึ้น
ข. กระดูกซี่โครงเลื่อนขึ้น
ค. หัวใจจะบีบตัวเอง
ง. ถุงลมปอดจะหดตัว
14. การหาว คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด
ก. การขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย
ข. กะบังลมหดตัวเป็นจังหวะ
ค. O2 ในเลือดมีน้อยเกินไป
ง. CO2 ในเลือดมีน้อยเกินไป
15. การให้น้ำเกลือของแพทย์คือการฉีดสารละลายเข้าสู่บริเวณใด
ก. หลอดเลือดแดง
ข. หลอดเลือดดำ
ค. กล้ามเนื้อหัวใจ
ง. หลอดเลือดฝอย
16. คนที่ลุกขึ้นยืนในทันทีแล้วรู้สึกเวียนศีรษะแสดงว่าเป็นโรคใด
ก. ความดันโลหิตสูง
ข. ความดันโลหิตต่ำ
ค. มีไขมันในเส้นเลือดสูง
ง. มีโลหิตจาง
17. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. พลาสมามีมากที่สุดประมาณ 91 % ของเลือดทั้งหมด
ข. เม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนรั้วบ้าน
ค. เม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียสขนาดใหญ่
ง. เม็ดเลือดขาวไม่มีฮีโมโกลมิน
18. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่แหล่งทำลายเม็ดเลือดขาว
ก. ไขกระดูก
ข. ม้าม
ค. ไต
ง. ต่อมน้ำเหลือ
19. หลอดเลือดใดที่มีผนังหนาที่สุด
ก. หลอดเลือดแดง
ข. หลอดเลือดดำ
ค. หลอดเลือดฝอย
ง. ผนังหนาเท่ากัน
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หัวใจเปรียบเสมือนเครื่องสูบน้ำ
ข. กระบวนการหายใจเกิดขึ้นตลอดเวลาของทุกเซลล์
ค. หัวใจห้องบนซ้ายทำหน้าที่รับเลือดดำจากร่างกาย
ง. การเจาะเลือดและการให้เลือดจะกระทำที่หลอดเลือดดำ


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดระบบย่อยอาหาร 1

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2
เรื่องระบบต่างๆในร่างกาย
ใบงานที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  1. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารได้
                                            2. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอธิบายการทำงานของระบบย่อยอาหารได้
คำชีแจง ให้นักเรียนเติมข้อความให้สมบูรณ์ (ข้อละ 1 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
          ต่ำกว่า 3                ไม่ผ่าน
                3 5                     ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                6-7-                        ดี
                8 - 10                     ดีเยี่ยม
****************************************************************************
1.             อาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะมีการย่อยอาหารที่ ...........................................................
2.             แป้งมีการย่อยที่ .............................................................................................................
3.             ในกระเพาะอาหารมีน้ำย่อยคือ .................... ซึ่งจะย่อยอาหารประเภท .......................
4.             เอนไซด์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีในภาวะเป็นกรดหรือเบส  ............................
5. อวัยวะใดที่ย่อยได้ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน  และไขมัน    ......................................
6. อวัยวะใดที่ช่วยส่งน้ำมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก .................................................
7. น้ำดีซึ่งตับเป็นตัวสร้างและเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีนั้น จะถูกส่งมาที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยทำหน้าที่
    .........................................................................................................................................
8. น้ำย่อยในลำไส้เล็กมีสมบัติเป็น .......................................................................................
9. ทริปซินจากตับอ่อนทำหน้าที่ย่อย ...................... ให้เป็นกรด .........................................
10. อาหารที่ถูกย่อยในลำไส้เล็กจนกระทั่งได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด คือ .........................................
………………………………………………………………………………………………..

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เตรียมสอบ NT. ม.2


1.             อาหารในข้อใดเมื่อใส่สารละลายเบเนดิกส์นำไปต้มแล้วให้สารละลายสีส้ม
ก. ข้าวสุก                      ข. น้ำตาลกลูโคส
ค. แป้งสุก                     ง. เนื้อหมู
2. อาหารในข้อใดเมื่อนำไปทดสอบกับไอโอดีนแล้วให้สีเป็นน้ำเงินปนดำ
ก. ไข่ขาว                       ข. เนื้อสัตว์
ค. เผือกต้ม                    ง. นมสด
3. สารอาหารใน ข้อ 2 คือสารอาหารพวกใด
ก. โปรตีน                     ข. คาร์โบไฮเดรท
ค. วิตามิน                     ง. ไขมัน
4. น้ำตาลที่พบในน้ำนมคือพวกใด
ก. ซูโครส                     ข. มอลโตส         
ค. แล็กโตส                   ง. กลูโคส
5. ไขมันที่อิ่มตัวเป็นอย่างไร
ก. ได้จากพืชเป็นส่วนใหญ่
ข. ทำปฎิกริยากับ O2 ง่าย
ค. ไม่มีกลิ่นหืนเมื่อเก็บไว้นานๆ
ง. ไม่มีคอเรสตอรอล
6. ไขมันชนิดใดเป็นชนิดไม่อิ่มตัว
ก. น้ำมันมะพร้าว       ข. น้ำมันถั่ว
ค. น้ำมันปาล์ม            ง. น้ำมันหมู
7. คนที่เป็นโรคโลหิตจางควรกินอาหารประเภทใดเพิ่มขึ้น
ก. ตับ                             ข. อาหารทะเล
ค. ถั่ว                              ง. เนื้อวัว
8. นางสาวปวีณามีน้ำหนักมากเกียบ 100 ก.ก เขาควรลดอาหารประเภทฝด
ก. คาร์โบไฮเดรท, โปรตีน
ข. เกลือแร่,วิตามิน
ค. ไขมัน,วิตามิน
ง. คาร์โบไฮเดรท,ไขมัน
9. กระดาษขมิ้นใช้ทดสอบสิ่งใด
ก. น้ำปลาปลอม    ข. ผงชูรสปลอม
ค. น้ำส้มปลอม      ง. เกลือเสื่อมคุณภาพ
10. น้ำลายมีเอนไซด์ชนิดใด
ก. อะไมเลส                 ข. เพปซิน
ค. ไลเปส                      ง. มอลเทส
11. สารไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อทดสอบกับสิ่งใด
ก. แป้งทาตัว      ข. ชอล์กเขียนกระดาน
ค. ขนมปัง         ง. ถูกทุกข้อ
12. เอนไซด์ที่ย่อยอาหารได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเล็กน้อยคือเอนไซด์ใด
ก. อะไมเลส                 ข. เพปซิน
ค. ไลเปส                      ง. เทรปซิน
13. สสารในข้อใดมีครบทุกสถานะ
ก. ปากกา,น้ำหมึก,กระดาษ
ข. น้ำส้ม,แก้ว,น้ำตาล
ค. กรวด,ทราย,น้ำ
ง. น้ำมัน,ไอน้ำ,เทียนไข
14. Ag  เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. ทอง                           ข. เงิน
ค. อะลูมิเนียม              ง. อาร์กอน
15. สัญลักษณ์ของธาตุใดถูกต้อง
ก. แคลเซีม-Ca
ข. โซเดียม- S
       ค. อะลูมิเนียม- Au
       ง. ไฮโดรเจน He
       16. บริเวณใดมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้มากที่สุด
ก.ขั้วโลก               ข. ไหล่ทวีป
ค. รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก
ง. เขตภูเขาและแห้งแล้ง
17.  ข้อใดจัดเป็นการผุพังทางเคมี
ก. การเกิดน้ำใต้ภูเขาหินปูน
ข. การแตกระแหงของดินท้องนา
ค. การสึกกร่อนของหินใต้แม่น้ำ
ง. การเกิดเสาหินที่หน้าผา
18. การจำแนกว่าเป็นหินอัคนี,หินตะกอน,หินแปรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ก. สี                        ข. เนื้อหิน
ค. ผลึก                   ง. การเกิด
19. แหล่งกำเนิดของหินตะกอนควรอยู่บริเวณใด
ก. บริเวณภูเขาหิมะ           
ข. บริเวณที่เคยเป็นทะเล
ค. บริเวณที่เคยมีลมพัดจัด
ง. บริเวณที่เคยเป็นป่า
20. แร่กัมมันตรังสีคือแร่ชนิดใด
ก. ตะกั่ว                                ข. เหล็ก
ค. ยูเรเนียม           ง. แกรไฟส์
21. เกลือแกงมีชื่อทางเคมีว่าอย่างไร
ก. โซเดียมไฮดรอกไซด์
ข. โซเดียมคลอไรด์
ค. แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ง. แคลเซียมคลอไรด์
22. ถ้านำก๊าซ CO2 มาละลายน้ำจะได้สารใด
ก. กรดคาร์บอนิก               
ข. กรดไฮโดรคลอริก
ค. กรดไนตริก
ง. กรดซัลฟูริก
23. ถ้าวางวัตถุห่างจากเลนส์นูน 10 cm. และเลนส์มีความยาวโฟกัส 30 cm. จะเกิดภาพห่างจากเลนส์เท่าไร
ก. 5 cm.                                ข. 10 cm.
ค. 15 cm.              ง. 30 cm.
24. เลนส์นูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 12 cm. มีภาพเสมือนเกิดขึ้นห่างจากเลนส์ 8 cm. วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เท่าไร
ก. 24 cm.              ข. 12 cm.
ค. 8 cm.                                ง. 4.8 cm.
25. กระจกเงา 2 บานทำมุมกัน 70 องศา จะเกิดภาพกี่ภาพ
ก. 4 ภาพ               ข. 5.2 ภาพ
ค. 5 ภาพ               ง. 6.2 ภาพ

...............................................