วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ระบบกำจัดของเสีย

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2
เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย
ใบงานที่ 7  เรื่อง ระบบขับถ่าย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  1. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายได้
                                            2. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอธิบายการทำงานของระบบขับถ่ายได้
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้สมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน
1-3          ไม่ผ่านเกณฑ์
4-6      ผ่านเกณฑ์การประเมิน
7-8          ดี
9-10  ดีเยี่ยม
1. การกำจัดของเสียมี 4 ทางได้แก่ ...............................................................................................
2. ไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้าย .....................ติดอยู่ทาง..........................................................
3. ในวันหนึ่งๆร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณ ......................... ลิตร
4. หากไตอักเสบหรือติดเชื้ออาจมีสารใดมากับปัสสาวะได้  .............................................................
5. ผิวหนังกำจัดของเสียในรูปของ ...........................
6. ปอดกำจัดของเสียในรูป  …………………………..
7. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะคือ ...............................
8. ลำไส้ใหญ่กำจัดของเสียในรูป. .......................................
9. สาเหตุที่ทำให้เกิดท้องผูกได้แก่ ..........................................................................................
    .............................................................................................................................................
 10. ระบบขับถ่ายมีความสำคัญคือ  ............................................................................................
        ............................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น