วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบเรื่องดิน( สำหรับ นร. ที่สนใจเป็นพิเศษ)

แบบทดสอบเรื่อง ดิน
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย /  หรือ ×  หน้าข้อที่ ถูกหรือ ผิด
......................1. ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือดินละเอียดและดินละเอียด
......................2. ดินโคลน  เนื้อดินดินละเอียดยืดติดกันไม่อมน้ำ  ปั้นไม่เป็นมันและไม่เป็นก้อน
.....................3. ดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ตามธรรมชาติ  ทำให้หินและแร่มีขนาดเล็กลง
.....................4. การสลายตัวของของอนินทรีย์สาร(หินและแร่ ) ให้ฮิวมัส
.....................5. ฮิวมัสเมื่อผสมกับดินจะทำให้ดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บความชื้นได้และไม่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคทำให้ไม่มีการถ่ายเทอากาศ
...................6. ดินกำเนิดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ  วัตถุต้นกำเนิดดิน  สิ่งมีชีวิตอื่นและสภาพภูมิอากาศ
...................7. ส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของดินมี  4  อย่างได้แก่ สารอินทรีย์  สารอนินทรีย์ น้ำ  และอากาศ
................8. ดินที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไปจะประกอบด้วยแร่ธาตุ  5 % อากาศ 25 % น้ำ  25 % และสารอินทรีย์  45 %
................9. ชั้นผิวดินหรือดินชั้นบน  เป็นชั้นบนสุดของดิน  มีอินทรียวัตถุผสมอยู่น้อยกว่าดินชั้นล่าง  จึงทำให้ดินชั้นบนมีสีจางกว่าดินชั้นล่าง
...............10. ชั้นดินดาน  เป็นชั้นหินแข็งอยู่ในส่วนลึกที่สุด  ซึ่งเริ่มผุพัง  และเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดดินชั้นบนๆ ขึ้นมา
................11. เนื้อดินที่แตกต่างกันไป  จึงมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในกิจกรรมที่แตกต่างกันไป
...............12. สีของดินไม่มีประโยชน์ในการจำแนกดิน  หรือการแยกชั้นของดิน  เพราะมีส่วนประกอบของดินที่ไม่แตกต่างกัน
2
..............13. ดินสีดำเป็นดินที่มี Fe เป็นองค์ประกอบ
.............14. ดินสีน้ำเงินเป็นดินที่มี Mn  เป็นองค์ประกอบ
............15. ดินสีเหลืองปนน้ำตาล  เป็นดินที่มี ฟอสฟอรัสออกไซด์เป็นองค์ประกอบ
............16. ดินสีแดงแสดงถึงดินที่มีอายุน้อย  มีการระบายน้ำอากาศได้ดี  ดินนี้จึงมีแร่ธาตุอาหารพืชเป็นจำนวนมาก
............17. ดินสีดำ  เป็นดินที่มีซากพืชซากสัตว์ทับถมเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่เป็นอาหารพืช
.............18. ดินที่มีค่า pH สูงกว่า 7.0 มีสภาพความเป็นกรด
.............19. ปริมาณการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในดิน  ทำให้ดินมีสภาพการเป็นเบส  หรือที่เรียกว่าดินเค็ม
.............20. ดินมาร์ลเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินปูน
..............21. ปริมาณปูนขาวในดิน  ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด  หรือเรียกว่าดินเปรี้ยว
.............22. ดินเปรี้ยวแก้โดยวิธีการเติมผงกำมะถัน  หรือสารแอมโมเนียมซัลเฟตส่วนดินเค็มแก้ได้โดยการเติมปูนขาวหรือดินมาร์ล
..............23. ปริมาณความมากน้อยของสารแคลเซียม  แมกนีเซียม  โพแทสเซียม  และโซเดียมมีผลทำให้ความเป็นกรด- เบสของดินแตกกัน
.............24. ดินจืดหมายถึงดินที่ขาดแร่ธาตุที่พืชต้องการ
..............25. สภาพความเป็นกรด-เบสของดินแตกต่างกันนั้น  มีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น